Get Adobe Flash player

admin

Строителни продукти, за които няма хармонизирани технически спецификации

Становище на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, по отношение реда за влагане на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, ВСОДТ, за които няма хармонизирани технически спецификации.

Връзка:

http://www.kiip.bg/archived-site/images/custom/File/Vh_N%20KIIP-CU-253-11_05_2017.pdf

Източник: www.kiip.bg

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

В брой 13 на Държавен вестник от 07.02.2017 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Обръщаме Ви внимание, че след влизането в сила на визираното изменение, вече главните архитекти ще съгласуват инвестиционните проекти само и единствено за съответствието им с действащия ПУП, устройствените показатели и разполагането на застроявянето в имота. Отпада функцията „Водещ проектант“, като се връща стария режим – съгласуване от страна на проектантие по всички специалности, участници в инвестиционния проект. Предвидено е едно от копията на ивнестиционните проекти да се предава по електронен път.

Измененията съдържат промени, засягащи и други важни моменти в  строително-инвестиционния процес. С пълния текст може да се запознаете на официалната интернет страница на Държавен вестник:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=111586

Офертен лист за 2017 г.

В секция “ Офертен лист „, публикувахе актуалните цени за 2017 г. на предлаганите от наша страна услуги.

Посочените цени имат ориентировъчен характер. Свържете се с нас (виж. меню „Контакт“) за изготвяне на конкретна оферта, съобразена със спецификата и сложността на обекта.

Изменение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

В брой 1 на Държавен вестник от 03.01.2017 г. се публикува Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (СТПНОБП).

Съгасно § 76 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП, измененията влиза в сила два месеца след обнародването й в „Държавен вестник“, респективно в началото на март 2017 г.

С пълния текст може да се запознаете на официалната интернет страница на Държавен вестник:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=110604

Честита Коледа и успешна нова 2017 година!

Скъпи колеги, приятели и партньори,

Нека празниците да донесат на Вас и Вашите близки много здраве и радостни моменти!

Честито Рождество Христово и щастлива Нова година!

С благодарност за съвместната ни работа и най-искрени пожелания!

Екипът на part-pb.net

 

 

Указания на ГДПБЗН – МВР, касаещи фасадно полаганата външна топлоизолация

Във връзка с широ обсъждания въпрос в практиката, касаещ изискванията към класът по реакция на огън на предвидена за полагане външна топлоизолация по фасадите на строежи в „комбинирана система“  (тип ETICS) и прилагането на чл. 330, ал. 1 и 2 от Наредба Iз-1971 за СТПНОБП, ГДПБЗН – МВР изложи официално становище: http://kiip.bg/images/custom/File/Ukazaniq_1983r9213.pdf

Източник: http://www.kiip.bg/ 

Предизвикателство пред екипа ни

Екипът на www.part-pb.net приложи нормативни актове, ползвани при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в селското стопанство на Република Германия за изготвяне на проект по част „Пожарна безопасност“ за обект „Биогазова инсталация“ в Република България.

Ползването на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, прилагани извън Република България, бе приложено с оглед необходимостта от ползване на „скъсени отстояние“ между съоръжения, предвид маломерността на предвидения терен за реализация инвестиционната инициатива.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба Iз-1971 за СТПНОБП, нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР), при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа. В изпълнение на горецитираното, бе изготвено мотивирано предложение, прилагащо специфични технически решения с които да се гарантира пожарната безопасност на строежа. След изрично решение на експертен съвет към ГДПБЗН – МВР, бе допуснато прилагане.

Изготвеният проект, прилагащ съвместно действащото законодателство в Република България и стандарти и национални нормативни актове за проектиране на други Европейски държави, бе одобрен и за обекта е налице разрешение за строеж.

Екипът на part-pb.net, изказва благодарност пред интердисциплинарния екип,  участвал при разработката на визираното проектно решение, излизащо извън обхвата на общо прилаганите норми в Република България, както и на регулативните и контролни органите по пожарна безопасност за  проявената далновидност.

 

ГД „ПБЗН“ създаде единен регистър на валидните становища за допустимост за строителни продукти

Екипът на part-pb.net, желае да Ви информира, че в официалната интернет страница на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (http://www.nspbzn.mvr.bg/) е налице обновена секция „Регистри, водени в ГДПБЗН“.Секцията съдържа информация за валидните становища за допустимост по групи продукти в зависимост от тяхното предназначение.

Тази информация е от изключителна важност при избора на материли, към които се налагат завишени изисквания по отношение поведението им при пожар.

В София се проведе семинар на тема „Пасивна пожарозащита и нормативни изисквания към материалите и системите”

На 21 април  в Централния дом на архитекта в гр.София се състоя семинар на тема „Пасивна пожарозащита и нормативни изисквания към материалите и системите”. Семинарът включваше два панела.

В първия панел представители на отдел “Център за изследвания и експертизи” („ЦИО“) при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД „ПБЗН“), внесоха акцент върху темите за оценяване на строителните продукти за пасивна пожарозащита, включително необходимите документи за тяхното влагане в строежите, както и върху експлоатационни характеристики на материалите и системите, регламентирани в Наредба Iз-1971 за СТПНОБП. Освен теоретичните и нормативни аспекти по визиринате теми, в състоялата се дискусия бяха разгледани и практически примери по актуални въпроси. Представителите на „ЦИО“ при ГД „ПБЗН“ изрично обърнаха внимание на обновената секция  „Регистри, водени в ГДПБЗН“, поддържана в сайта на  http://www.nspbzn.mvr.bg/, която е с важна практическа значимост за експертите, в областта на пожарното обезопасяване на строежите.

Вторият панел бе на тема „Материали и системи за пожарозащита. Подходи при избора на решения“. Представители на фирма Promat (http://www.promat-see.com) – производител на пожарозащитни изделия и изолации, представиха добри практики от вече реализирани обекти. Изрично бе акцентирано, че предлаганите от тяхна страна продукти притежат необходимите документи за влагане в България и фигурират в  регистрите, водени в ГДПБЗН.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

В брой 2 на Държавен вестник от 08.01.2016 г. е публикуванa Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Изменението въвежда нови изисквания към топлоизолацията на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F.

С пълния текст може да се запознаете на официалната интернет страница на Държавен вестник:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=99761