Get Adobe Flash player

Досие по ПБ

В изпълнение на чл. 8, ал. 1 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО), за обектите се създава досие, което съдържа най-малко следните документи:

1. Документите по чл. 9 на Наредба № 8121з-647 за ПНПБЕО, свързани с осигуряването на ПБ на обекта, съобразно спецификата на строежа, като основни такива са:

-Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);

-Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. (приложение № 1 на Наредба № 8121з-647);

-Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;

-Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;

-Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

-Заповед/и, с която/които се уреждат: редът за извършване на огневи работи; редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения; забранените места за пушене и използване на открит огън; редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време; редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата; правилата за ПБ на обекта в извънработно време; редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина; периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали; редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво; определянето на длъжностни лица по чл. 6, ал.1, т. 3.  и прочие.

2. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно наредбата по чл. 129, ал.9 на ЗМВР, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22 на Наредба № 8121з-647 заПНПБЕО;

3. Съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

4. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);

5. Протоколи по чл. 27, ал. 2 на Наредба № 8121з-647 за ПНПБЕО за извършена обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1;

6. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите;

7. Протокол за проведена учебна евакуация по чл. 11, ал.12 на Наредба № 8121з-647 за ПНПБЕО.

 

Досието се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.