Get Adobe Flash player

Класификация на строежите

Клас на функционална пожарна опасност Ф1

 Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите – за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения.

Подклас Ф1.1: детски градини и ясли; домове за деца с физически увреждания; домове за деца с умствена изостаналост; лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване и за рехабилитация, домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с увреждания; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ в случаите, когато включват детски консултации; центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи, диализни центрове, хосписи и др.; спални корпуси в учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища.

Подклас Ф1.2: Хотели; общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и други санаториални заведения, почивни домове, казарми и др.; къмпинги; мотели.

Подклас Ф1.3: многофамилни жилищни сгради.

Подклас Ф1.4: еднофамилни жилищни сгради.

Клас на функционална пожарна опасност Ф2

Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата; сгради и съоръжения за спорт.

Подклас Ф2.1: кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали; многофункционални зали с културно-просветно предназначение; библиотеки и читалища; архивохранилища; центрове за научно-техническа информация; обществени клубове, циркови зали, спортни сгради и съоръжения с трибуни; други видове сгради с точно определен брой на посетителите в закрити помещения.

Подклас Ф2.2: музеи, художествени галерии, панаирни палати, танцови зали, дискотеки, казина и др. под. в закрити помещения

Подклас Ф2.3: основни помещения и съоръжения от подклас Ф2.1, на открито, в т.ч. преместваеми.

Подклас Ф2.4: основни помещения и съоръжения от подклас Ф2.2, на открито

Клас на функционална пожарна опасност Ф3

Сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, здравеопазването, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал).

Подклас Ф3.1: търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини.

Подклас Ф3.2: помещения и сгради за обществено хранене.

Подклас Ф3.3: приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии.

Подклас Ф3.4: помещения за посетители на сгради за административно обслужване (административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.) и помещения за обществено обслужване в областта на услугите (сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, обществени бани и сауни) и за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове) с неопределен брой места за сядане, лечебни заведения за извънболнична помощ: медицински центрове и диагностично- консултативни центрове; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ.

Подклас Ф3.5: физкултурно-оздравителни комплекси и спортни сгради и съоръжения без трибуни за зрители; битови помещения.

Клас на функционална пожарна опасност Ф4

Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и сгради за административно обслужване (сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и др.), чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите.

Подклас Ф4.1: училища, учебно-възпитателни заведения, включително за следучилищни занимания, учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията.

Подклас Ф4.2: сгради за административно обслужване, сгради на информационни и редакционно-издателски организации, сгради за научноизследователска дейност, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови и телефонни станции.

Клас на функционална пожарна опасност Ф5

Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа

Подклас Ф5.1: производствени сгради и съоръжения, производствени и лабораторни помещения, работилници; сгради на научно-експериментални бази.

Подклас Ф5.2: складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт).

Подклас Ф5.3: бензиностанции и газостанции.

Подклас Ф5.4: селскостопански сгради без постройки със селскостопанско предназначение на допълващо застрояване в урегулирани поземлени имоти и постройки до 35 m2 в земеделски земи.

Сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност, съгласно табл. 2 на Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП, съответно:

Категория по пожарна опасност Ф5А: сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Горими газове, включително втечнени горими газове;

2. Течности с пламна температура, по-малка или равна на 28 oС (бензин, лигроин, ацетон, толуол, пиридин, етилов алкохол, дихлоретан, диоксан, етилбензол и др.);

3. Вещества и продукти, които се запалват или взривяват при взаимодействието им с вода или с кислород от въздуха.

Когато веществата по т. 1 и 2 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват експлозивни атмосфери в обем до 5 % включително от свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В.

Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете: *Цехове, инсталации, помещения и складове в които се използват метален натрий или калий, бариев прекис, алуминиева пудра и бял фосфор; *Сгради и помещения за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (РАО), съдържащи уран; *Баратни и ксантогенаторни цехове и отделения за преестерификация и поликондензация при производството на химични влакна; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на акрилонитрил; *Производства, свързани с употребата, получаването, съхраняването и регенерацията на серовъглерод; *Цехове и инсталации за първична обработка на нефт и газ (демулсия, стабилизация, сероочистка и др. под.); *Основни цехове за получаване на синтетичен каучук; *Водородни и ацетиленови станции; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на дивинил; *Цехове и инсталации за производство на ацетатна коприна; *Производства, свързани с бензинови екстракции; *Цехове и инсталации за хидриране, дестилация и газоотделяне при производството на течни горива; *Инсталации за рекуперация и ректификация на органични разтворители с пламна температура 28 oС и по-малка от 28 oС; *Технологични инсталации, помпени станции, складове за бензин, разтворители и други течности с пламна температура 28 oС и по-малка от 28 oС; *Бояджийски помещения и камери, в които като разтворител се използва леснозапалима течност; *Основни цехове за производство на антипиретици; *Помещения и складове за нитроцелулозни ленти; *Цехове за улавяне и разделяне на коксовия газ при коксохимичното производство и др.; *Помещения за зареждане и съхраняване на киселинни и алкални акумулатори с отделяне на експлозивоопасни концентрации от водород; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите на Ф5А.

Категория по пожарна опасност Ф5Б: сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Течности с пламна температура от 28 до 55 oС включително (керосин, газьол, ксилол, хлорбензол, оцетна киселина, оцетен анхидрид и др.);

Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете: *Цехове за производство, употреба и съхраняване на целулоид, нафталин, червен фосфор, дифенил, калциев карбид, антрацен; *Цехове за получаване на въглищен прах; *Цехове, в които се отделя производствен въглищен прах; *Мелници, силози и обслужващите ги транспортни и други съоръжения за взривоопасни прахове (брашно, захар, нишесте, соя, фуражни смески, сенни брашна, прес-прахове, сапунени, пластмасови и други видове прахове); *Полировъчни помещения.

2. Течности, нагрети при условията на производство, получаване, обработване, използване и съхранение над пламната им температура;

3. Горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница (ДЕГ), по-малка или равна на 65 g/m3.

Когато веществата по т. 1, 2 и 3 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват експлозивни атмосфери в обем до 5 % включително от свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В.

Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете по т. 2 и т. 3: цехове и отделения за шлифоване на дърво, бакелит и други горими материали; *Помпени станции за течности с пламна температура над 28 до 55 oС включително; *Станции за промиване и изпарване на цистерни и други съдове за течности с пламна температура над 28 до 55 oС включително; *Цехове за амониево-селитреното производство; *Производство и съхраняване на сяра и други подобни продукти; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5Б.

Категория по пожарна опасност Ф5В: сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Течности с пламна температура, по-висока от 55 oС (анилин, асфалт, мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.);

2. Горими прахове или летящи частици с ДЕГ, по-голяма от 65 g/m3 (прах – цинков, целулознолигнинен, ацетилцелулозен, от карбамидформалдехидна смола и др.);

3. Технологични процеси, при които обработката на продукти се извършва при температура до 180 oС включително и които не  се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б;

4. Твърди горими вещества и материали ;

5. Негорими вещества, опаковани в горим амбалаж, с изключение на такива, опаковани в чували;

6. Горими материали в насипно и пакетирано състояние.

Когато веществата по т. 1 – 6 са разположени на площ и в обем, непревишаващи 10 % от площтa и обема на помещението, но не повече от 200 m2 – когато не е осигурена автоматична ПГИ, или 1000 m2 – при осигурена локална автоматична ПГИ за площта, на която са разположени горимите материали, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5Г или Ф5Д.

Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете: *Дъскорезни, гатерни, моделиерски, тапицерски отделения, помещения за заготовка, основни и други цехове и складове на дърводобивната и дървообработващата промишленост; *Основни и спомагателни цехове, помещения и складове на текстилната, шивашката, кожарската, кожухарската, обувната, хранително-вкусовата, тютюневата, целулозно-хартиената и полиграфическата промишленост; *Цехове за обработка на памук, лен, коноп и дървесни влакна и др. под. и складови помещения за тяхното съхранение; *Помещения за производство, ремонт и съхранение на електронносъобщителна техника; *Цехове за производство на ацетатни филмови ленти, CD, DVD и складове за тяхното съхранение; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Сгради и съоръжения на огневи сушилни (за тютюн, зърно, памук и др.); *Селскостопански сгради за съхранение на груб фураж (сено, слама); *Помещения за съхраняване на зърно в насипно състояние; *Сушилни, пресуквачни и сортировъчни цехове при производството на химични влакна; *Цехове за обработка на пластмаси и на готов синтетичен каучук (отделения за сушене, рязане и опаковане); *Сгради на помпени станции за горими течности с пламна температура над 55 oС; *Сгради за ремонт, поддържане и възстановяване на железопътния подвижен състав; *Помещения за електрокари и мотокари; *Автосервизи; *Хангари и помещения за техническо обслужване и ремонт на летателна техника (самолети, хеликоптери); *Гаражи за леки и тежки моторни превозни средства; *Машинни отделения за хладилници и хладилни инсталации, други апарати, съоръжения и проводи, за производство и употреба на амоняк; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5В.

Категория по пожарна опасност Ф5Г: сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

1. Негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделя лъчиста топлина, искри или пламък, и такива с температура на обработка, по-висока от 180 oС, които не се отнасят към категория Ф5А или Ф5Б

2. Горими течности, газове и твърди материали (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване.

Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете: *Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помещения с контактни пещи; Електромашинни отделения; помещения за регенерация на живак; *Цехове за производство на стъкло и др. под., ковачници; *Депа за парни машини; цехове за горещо валцуване на метали; *Помещения за изпитване на двигатели с вътрешно горене; *Цехове за термично обработване на метали;  Котелни помещения на газово гориво; *Котелни помещения на течно и твърдо гориво; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи,  рансформатори и друг вид апаратура, съдържащи не повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Монтажно-заваръчни цехове и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5Г; *Съоръжения за напрежение над 1000 V.

Категория по пожарна опасност Ф5Д: сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:

- негорими вещества и материали;

- горими вещества и материали в мокри технологични процеси.

Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете: *Механични цехове за студена обработка на метали (с изключение на магнезиевите сплави), смесване на руда, содово производство (с изключение на пещните отделения); *Продухвателни и компресорни станции за въздух или други негорими газове; *Цехове за регенерация на киселини; *Инструментални цехове; студено щамповане и валцуване на метали; *Добиване и студена обработка на минерали, руди, сол и други негорими материали; *Цехове за мокри процеси в текстилната и хартиената промишленост; *Цехове за преработка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци; *Помещения за пепел и сгурия, помпени и водоприемни устройства към електростанциите, хлоратни и въгледвуокисни инсталации, водни охладителни кули, помпени станции за негорими течности; *Отделения за приготвяне и съхраняване на неорганични добавки към амониево-селитреното производство; *Отделения за съхраняване на негорими киселини и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5Д.