Get Adobe Flash player

Реакция на огън на строителните продукти

Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.

  •  Клас по реакция на огън на строителните продукти

Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване. В зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене строителните продукти и елементи се разделят на различни класове по реакция на огън.

Съгласно  чл. 14 (2) от Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009г:

Строителните продукти се класифицират въз основа на реакцията им на огън в съответствие с Решение 2000/147/ЕК за одобряване на класификация за реакция на огън на строителните продукти, изменено с Решение 2003/632/ЕК за включване на класове за реакция на огън на топлоизолационни продукти за тръби, изменено с Решение 2006/751/ЕК за включване на класове за реакция на огън за изолация на електрически кабели. Класификацията на строителните продукти за покриви и покривни покрития въз основа на реакцията им на огън при въздействие на външен източник на пожар е определена в съответствие с Решение 2000/553/ЕК и Решение

2001/671/ЕК, изменено с Решение 2005/823/ЕК.

Съгласно чл. 14(4) от Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009г,класификацията на строителните продукти и елементи по реакция на огън в съответствие с решенията по ал. 2 е, както следва:

1. за строителни продукти-А1, А2, B, C, D, E и F;

2. за подови покрития-А1fl, А2fl, Вfl, Сfl, Dfl, Еfl и Ffl;

3. за изолация на електрически кабели-Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и Fca;

4. за изолация на тръби-A1L, A2L, BL, CL, DL, EL и FL;

5. за строителни продукти за покриви и покривни покрития-Broof (t1), Froof (t1), Broof (t2), Broof (t3), Froof (t2), Сroof (t3), Droof (t3), Froof (t3), Broof (t4) и Сroof (t4).

 

клас А1 – за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;

клас А2 – за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;

клас В – за трудногорими продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;

клас С – за трудногорими продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;

клас D – за горими продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;

клас E – за горими продукти със значителен принос към неконтролирано горене;

клас F – за горими продукти без определени характеристики за реакция на огън.

 

Строителните продукти се класифицират допълнително в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене и се означават със символите „s (s1, s2, s3)“ и „d (d0, d1, d2)“, както следва:

1. с s1 – при много ограничено отделяне на дим; с s2 – при ограничено отделяне на дим; с s3 – когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;

2. с d0 – когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 – когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 – когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.

 

 

/Представената информация е извадка от Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009г./