Get Adobe Flash player

Обхват и съдържание

Обхватът и съдържанието на част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект е регламентирано в Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 на Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП, като включва:

1. Обяснителна записка на фаза идеен проект, която съдържа:

1.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

1.1.1. описание на функционалното предназначение на строежа, в т.ч. обемно-планировъчни и функционални показатели;

1.1.2. клас на функционална пожарна опасност;

1.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи – носимоспособност, непроницаемост, изолираща способност и други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта в зависимост от вида и предназначението на строежа;

1.1.4. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности;

1.1.5. осигурени условия за успешна евакуация.

1.2. Активни мерки за пожарна безопасност:

1.2.1. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни, пожароизвестителни, оповестителни и димо-топлоотвеждащи инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа; водоснабдяване за пожарогасене.

2. Обяснителна записка на фаза технически и работен проект, която съдържа:

2.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

2.1.1. проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение, осветеност), асансьорни шахти, отделяне на помещения на разпределителни електрически табла, складови и производствени помещения, разстояния между сградите и съоръженията; брой и размери на евакуационните изходи от сградата, размери на пътищата за евакуация, определяне на изчислителното време за евакуация (когато се изисква), пътища за противопожарни цели, отстояния от сгради и съоръжения на строежа до надземни и подземни инженерни проводи и др.;

2.1.2. клас на функционална пожарна опасност;

2.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи – проектни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа в зависимост от вида и предназначението му, в т.ч. носещи стени и колони, междуетажни конструкции, фасадни и вътрешни стени, стени на евакуационните пътища, стълбищни рамена, инсталационни шахти, стени на складове и производствени помещения, врати в пожарозащитните прегради;

2.1.4. проектна огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата:

2.1.4.1. огнезащита на стоманени конструктивни елементи – начини на изпълнение на покритията в зависимост от вида на сечението на стоманените конструктивни елементи: отворени профили – П-профил; І-профил; L-профил; Т-профил и др.; затворени профили –  (правоъгълни, квадратни); O (кръгли профили);  (триъгълни) и др., факторът на масивност, технологията на нанасяне на огнезащитните състави, външните (атмосферните) условия, минималният брой слоеве и др.;

2.1.5. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.) в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещенията.

2.2. Активни мерки за пожарна безопасност:

2.2.1. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожарогасителна инсталация, изчислителни стойности на оразмеряването на инсталацията, проектни водни количества, блокировки и др.;

2.2.2. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожароизвестителна инсталация, местоположение на централата, степен на защита на оборудването, блокировки и др.;

2.2.3. обемно-планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. площи, подлежащи на озвучаване; задействане на инсталацията и др.;

2.2.4. обемно-планировъчни и функционални показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. помещения и зони, подлежащи на димо- и топлоотвеждане, определяне на незадимяемата зона в помещенията, определяне на димен участък и резервоар, кратност на въздухообмена на димо- и топлоотвеждащите инсталации, кратност на въздухообмена при аварийна вентилационна инсталация, размери и разположение на димни люкове и механични вентилатори, приточни отвори и места за подаване на чист въздух и др.;

2.2.5. (доп. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. брой на пожарните хидранти, водопровод за пожарогасене, резервоар, водоизточник (обем), засмукване и възстановяване на водните количества, инсталации за пожарогасене по време на изпълнението на строежа и др.;

2.2.6. функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, в т.ч. вид и брой на уредите и съоръженията за помещение, за етаж или за цялата сграда;

2.2.7. функционални показатели на евакуационно осветление в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. минимална осветеност по пътищата за евакуация, защита от топлина на елементите на инсталацията и др.;

2.2.8. блок-схема на проектираните активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начинът на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.

3. Графична част на фаза технически и работен проект, която съдържа:

3.1. графични материали (в т.ч. чертежи) с нанесени пасивни мерки, спецификации на строителните продукти и защитата на конструктивните елементи, отнасящи се до безопасността при пожар;

3.2. пътища за противопожарни цели, стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности;

3.3. графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи.

Забележка. Графичните материали за всяка от активните мерки за пожарна безопасност са елемент и се съдържат в отделните части на инвестиционния проект.