Get Adobe Flash player

ЗА НАС

След влизането в сила на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съсредоточихме дейността си в изготвяне на интердисциплинарната част „Пожарна безопасност“ към инвестиционните проекти. Предвид факта, че проектите по част „Пожарната безопасност“ имат интердисциплинарен характер, работим в партньорство с ЕЛ, ВИК, ОВИ инженери, Технолози и Архитекти с дългогодишен опит в проектирането на разнообразни строежи, с оглед предлагане на оптимални решения, съобразно спецификата на строежа.

Предлагаме Ви изготвяне на:

- Проект по част „Пожарна безопасност“, с обхват и съдържание напълно съобразени с изискванията заложени в НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- „Схеми за евакуация“ за разполагане на място в обектите, изготвени в съответствие изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- „Досие по пожарна безопасност“, с обем и съдържание в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.