Get Adobe Flash player

ОБЩО

В раздел „ОБЩО“ ще ви запознаем с някои основни моменти от действащата нормативна уредба, касаещи проектите по част „Пожарна безопасност“, „Схемите за евакуация“, „Досиетата по пожарна безопасност“, като основният акцент е върху изискуемостта им.
Направен е кратък „Исторически преглед“, отразяващ някои от първите мерки за борбата с „бедствието“- пожар.
Изведена е основна терминология.
Изберете съответното подменю.