Get Adobe Flash player

Влияние на високата температура върху СТОМАНЕНИТЕ строителни елементи

    Стаманените конструкции имат сравнително невисока огнеустойчивост, поради което в условията на пожар те бързо намаляват своята носимоспособност и се деформират, в резултат на което се постига авариино състояние на горящите сгради.     Стоманата без специална защита, изложена на действието на огън бързо повишава своята температура и когато тя достигне 450÷500 оС границата на провлачване е около 50% от тази на нармална температура.

     При повишаване на температурата на стоманата се предизвиква увеличаване на честотата и амплитудите на колебание на атомите в кристалната решетка на металите и техните сплави, а това явление е известно като топлинно движение. Структурните промени, предизвикани от нагряване на стоманата водят до изменение на нейните якостни и деформативни характеристики. Въглеродните стомани придобиват висока пластичност при нагряване, а при температура 450÷600оС са склонни към т. нар. графитизация на карбидите.

    Графитизацията на железните карбиди представлява неговото разпадане с образуване на частици от свободен графит, които допринасят за намаляване показателите на механичните свойства на стоманата при нагряване.

    Огнеустойчивостта на носещите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се приема, както следва:

1. критична температура, равна или по-малка от 550°С – при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения;

2. критична температура, равна или по-малка от 520°С – при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо кутиеобразно сечение на профилите;

3. критична температура, равна или по-малка от 550°С – при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите;

4. критична температура, равна или по-малка от 590°С – при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо кутиеобразно сечение на профилите;

5. критична температура, равна или по-малка от 620°С – при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения на профилите.

 

/за представената иформация са ползвани Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009г, Строителни изолации (проф. Д. Назърски, София 2004) /