Get Adobe Flash player

Влияние на високата температура върху БЕТОННИТЕ строителни елементи

       Повишаването на температурата на бетона предизвиква физически процеси и химически реакции, водещи до изменение на неговите физико- механични свойства. При нагряване на бетона до температура от 200оС се изпарява основно водата, намираща се в неговите пори и капиляри, което е причина за известно увеличаване на неговата якост на натиск. Температурите по- високи от 400оС водят до нарушаване на структурата на портландциментовия камък поради увеличение на разликите в деформациите на челната му част и тази на хидратиралата част от зърната на клинкера, така също и вследствие на дехидратацията на кристалите от калциевия хидрооксид. Освен това една от основните причини за намаляване на якостта на бетона е и възникването на допълнителни напрежения в контактната зона „циментов камък- добавъчни материали”, тъй като циментовия камък при неговото обезводняване съсъхва (намаля обема си), а зърната на добавъчните материали се разширяват. В определен момент при нагряването на бетона тези напрежения спомагат за нарушаване на сцеплението между циментовия камък и зърната на добавъчните материали, с което се намаляват също така и показателите на неговите якостно- деформативни свойства. При бързо нагряване на бетона в условията на пожар възниква градиент на температурата между външните и вътрешните слоеве на бетона в конструктивните елементи, което е причина за възникването на температурни напрежения в неговата структура и за появата на пукнатини.

С увеличаване на температурата се намалява както якостта на натиск на бетона, така и неговия модул на надлъжните деформации. Макар и по- бавно във времето в сравнение със стоманата, бетонът намалява показателите на своите якостно- деформативни свойства, което е предпоставка за изпадане на конструкциите от бетон и стоманобетон в аварийно състояние. Важно е да се отбележи че при гасенето на пожар водата реагира с дехидратиралия калциев хидрооксид, в резултат на което се стига до неговото превръщане отново в хидрооксид с отделянето на значително количество топлина и с пукнатинообразуване в структурата на циментовия камък. По тази причина бетонни и стоманобетонни конструкции след пожар имат значително намалена надеждност  и дълготрайност в сравнение с тази заложена в проекта.

 

 

/източник- Строителни изолации (проф. Д. Назърски, София 2004) /