Get Adobe Flash player

Влияние на високата температура върху ДЪРВЕСНИТЕ строителни елементи

      В условията на пожар, вследствие на сравнително бързото развитие на процесите на горене на дървесината, се стига до намаляване на показателите на нейните якостно- деформативни свойства, което довежда до разрушаване на дървените конструктивни елементи.

     Възпламеняването на дървесината може да стане както от открит източник на огън, така и от нагрети предмети или горещи газове. При повишаването на температурата до 125оС от дървесината бързо се изпарява влагата, след което тя започва да се разлага с отделяне на летливи газове. Температура по- висока от 210оС и наличието на открит огън водят до възпламеняване на тези летливи газове, при което температурата се повишава и процесът преминава в екзотемичен стадии на горене с отделяне на топлина. При температура 260оС започва продължително и устойчиво горене на летливите продукти от пиролизата на дървесината с образуване на пламък и по- нататъшно повишаване на температурата. Когато температурата достигне 450оС и повече горенето с пламък на дървесината преминава в безпламъково горене на овъгления остатък, в резултат на което температурата достига до 900оС.  Дървесината се самовъзпламенява при температура по- висока от 330оС, а при продължително нагряване тези температури остават по- ниски. При горенето на дървесината се отделят въглеродни оксиди, водород, кислород, метанол, оцетна киселина и др.

 

                                                                                                    

/източник- Строителни изолации (проф. Д. Назърски, София 2004) /