Get Adobe Flash player

ОФЕРТЕН ЛИСТ

Офертен лист за 2017 г.

Посочените цени имат ориентировъчен характер. Свържете се с нас (виж. меню „Контакт“) за изготвяне на конкретна оферта, съобразена със спецификата и сложността на обекта.

I.Цена на проект по „Пожарна безопасност“ с техническа записка и графични материали

1.Жилищни сгради (подклас на функционалнапожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4)

Цена: 100 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП

2.Сгради за обществено обслужване (клас нафункционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4)

Цена: 120 лв. плюс 0,25 лв./кв.м РЗП

3.Сгради и помещения с производствено предназначение и складове (клас на функционална пожарна опасност Ф5 категория по пожарна опасност „Г“ и „Д“)

Цена: 120 лв. плюс 0,25 лв./кв.м РЗП

4.Сгради и помещения с производствено предназначение и складове (клас на функционална пожарна опасност Ф5, категория по пожарна опасност „В“)

Цена: 120 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП

5.Сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения (клас на функционална пожарна опасност Ф5 категория по пожарна опасност „А“ и „Б“)

Цена: 200 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП

6.Селскостопански сгради (подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4)

Цена: до 500 м2 РЗП – 200 лв.

над 500 м2 РЗП – 200+ (РЗП – 500) x 0,15 лв.

7.Гаражи самостоятелни

Цена: подземни 200 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП

надземни – 120 лв. плюс 0,15 лв./кв.м РЗП

8.В областта на озеленяването (зоологически и ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и гробищни паркове)

Цена: 250 лв.

9.Развлекателни и увеселителни паркове (атракционнипаркове, паркове за отдих, аквапаркове и голфигрища)

Цена: 350 лв.

10.Бензиностанции, нафтоснабдителни пунктове, газ (пропан-бутан, метан) станции

Цена: 120 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа и по 1,00лв./кв. м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта

11.Бази за товаро-разтоварна дейност, за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти и горимигазове

Цена:  250 лв. плюс 0,50 лв./кв. м РЗП, към което се прибавя:

- 150 лв. за всеки хидрант на жп и автоналивно-изливни устройства и естакади залеснозапалими течности и горими течности

- 200 лв. за всекихидрант на жп и авто наливно-изливни устройства иестакади за горими газове

12.Пълначни и складове за бутилки с горими газове

Цена: 250 лв. плюс 0,50 лв./кв. м РЗП

13.Метростанции

Цена: 500 лв. плюс 0,10 лв./кв. м РЗП

14.Подземни и надземни метропътища с комуникациите към тях

Цена: 100 лв./км

15.Пътна, железопътна инфраструктура

Цена: 100 лв. плюс 1 лв./км

16.Контактна жп мрежа

Цена: 50 лв. плюс 3 лв./км

17.Самолетни писти за граждански полети, съоръжения заосветяване, сигнализация

Цена: 300 лв. плюс 0,10 лв./кв.м РЗП

18.Диспечерски кули за ръководство и контрол навъздушния трафик

Цена: 300 лв. плюс 0,25 лв./кв.м РЗП

19.Хангари

Цена: 200 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП

20.Кейове – морски и речни

Цена: 250 лв. за едно място

21.Преносни и разпределителни проводи: транзитни електропроводи и далекопроводи, електропроводи вурбанизираните територии, контактна мрежа натрамваен и тролейбусен транспорт

Цена: 100 лв. плюс 1 лв./л.м РЗП

22.Ветропарк без подстанции

Цена:300 лв. плюс 30 лв. на ветрогенератор

23.Фотоволтаични централи

Цена:300 лв.

24.Електрически подстанции, понижителни и разпределителни станции и трансформатори

Цена:

- над 1000 kVA – 500 лв. плюс 0,15 лв./кв.м РЗП

- от 401 до 1000 kVA – 300 лв. плюс 0,15 лв./кв.м РЗП

- до 400 kVA – 100 лв. плюс 10 лв./кв.м РЗП

25.Преносни линии, оптични кабелни мрежи исъоръжения към тях в областта на далекосъобщенията

Цена:  150 лв. плюс 1,00 лв./км и 35,00 лв. за вход и 35,00лв. за изход

26.Базови станции на мобилните комуникационни оператори

Цена:150 лв.

27.Преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването (транзитни магистрални газопроводи, разпределителни газопроводи и преносни и разпределителни проводи (мрежи) за леснозапалимитечности и горими течности)

Цена: 200 лв. плюс 2,00 лв./км

28.Газови инсталации и котелни помещения в жилищни сгради

Цена: 200 лв.

29.Газови инсталации и котелни помещения в административни и общественообслужващи сгради

Цена:300 лв.

30.Промишлени газови инсталации и котелни помещения

Цена: 300 лв.

31.Компресорни станции за природен газ

Цена: 400 лв.

32.Преносни и разпределителни проводи, абонатни станции и други съоръжения в областта на топлоснабдяването

Цена: 100 лв.

33.Преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и канализациите

Цена: 100 лв. плюс 2,00 лв./км

34.Хидротехнически съоръжения – язовири, водоеми занапояване и за питейно-битови нужди

Цена: 300 лв. плюс 0,25 лв./кв.м РЗП за обслужващите помещения и съоръжения


Забележки:

-Проектите по част „Пожарна безопасност“ се изготвят с обхват и съдържание напълно съобразени с изискванията заложени в Приложение № 3 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

-В зависимост от сложността на проекта и съобразно категорията на строежа, посочената цена би могла да бъде предмет на корекция. Точната стойност ще бъде посочена след запознаване с конкретния проект, като за целта ще Ви предоставим официална оферта.

-Посочените цени са съобразени и не надвишават установената минимална себестойност за изготвяне на проект по интердисциплинарна част „Пожарна безопасност“, утвърдена от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

 

II.Цена за изготвяне на „Схеми за евакуация“ за поставяне на място в обекта

Цена за изготвяне на първа „Схема за евакуация” – 30 лв., за всяка следваща схема – 15 лв.

Забележки:

-Схемите се изготвят в съответствие с изискванията поставени в Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите .

-Посочената цена е при предоставяне от страна на Възложителя на заснемане на обекта в CAD формат (архитектурна подложка в „dwg“). Цената за заснемане е в зависимост от големината и местоположението на обекта.

-В цената е включено разпечатването на схемите, във формат съобразно нормативните изисквания.

-При желание на клиента, схемите се ламинират.

-При желание на клиента, схемите се разпечатват на хартия избрана по каталог, при търсене на декоративен ефект.

-За обекти, изискващи над 10 бр. „Схеми за евакуация”, цената е по договаряне.

 

III.Цена за изготвяне на „Досие по пожарна безопасност“

 1.В областта на общественото обслужванe

Цена: от 120 лв., в зависимост от сложността на проекта и съобразно категорията на строежа.

2.Сгради и помещения с производствено предназначение и складове (клас на функционална пожарна опасност Ф5 категория по пожарна опасност „Г“ и „Д“)

Цена: от 130 лв., в зависимост от сложността на проекта и съобразно категорията на строежа.

3.Сгради и помещения с производствено предназначение и складове (клас на функционална пожарна опасност Ф5 категория по пожарна опасност „В“)

Цена: от 150 лв., в зависимост от сложността на проекта и съобразно категорията на строежа.

4.Сгради и помещения с производствено предназначение,   складове и съоръжения (клас на функционална пожарна опасност Ф5 категория по пожарна опасност „А“ и „Б“)

Цена: от 200 лв., в зависимост от сложността на проекта и съобразно категорията на строежа.

5.Бензиностанции, нафтоснабдителни пунктове, газ (пропан-бутан, метан) станции, др. специфични рисково обекти

Цена: По договаряне.

 

IV.Оптимизация на проекти

Цената се формира в зависимост от сложността на проекта и степента на постигнатата оптимизация. Цената за изготвяне на проект за оптимизация се дава след преглед на проекта от наша страна.

Предлагаме следните подходи:

-Формиране на цена, като процент от стойността на паричните средства, които ще се редуцират от бюджета на проекта, след извършването на оптимизация;

-Формиране на цена на база РЗП.