Get Adobe Flash player

Исторически преглед

     Още от древността се знае, че огънят е бедствие, носещо опустошения и човешки жертви. От катастрофални пожари в миналито са били унищожени цели градове- Рим (64 г. пр. Хр.), Лондон (1666г.), Москва (1812г.), Хамбург (1842г.), Чикаго (1842г.), Бостън (1872г.), Сан Франциско (1906г.) и др. В Римската империя са съществували т. нар. „региони на бодърствуващите” с началници „пожарни центуриони”. Основна задача на тези подразделения в армията и в градските административни устройства е била охраната на хората докато спят и борба с възникналите запалвания и пожари.

     Като първа предпазна мярка за недопускане на запалвания и опазването на живота и имуществото на хората от пожари е посочен указа на Вилхем I (1127-1159г.). Той задължавал всички собственици на „домакинства” да осигурят метални похлупаци за защита на огнищата от самоволно разпалване през ноща, докато хората спят.

    Първата строителна мярка, насочена срещу пожарите е била кралския указ на Ричард I( 1189-1199г). При строителството на сгради в Лондон, той задължавал между тях да се изгражда стена с дебелина 0,9м. и височина 4,8м. Въпреки тази мярка на 02.09.1666г. почти целия град бил изпепелен от пожар, възникнал при запалването на слама в една жилищна пристройка. След този опустошителен пожар е бил приет закон. Според него строителните материали, които се внасяли и използвали в Лондон трябвало да са негорими- тухли, камък, кирпич, а дървесината да не се използвала в строителството ако не е била защитена срещу огъня. Една година по- късно френският крал, повлиян от опожаряването на Лондон и от предприетите мерки, издава указ, с които задължил всички собственици на сгради в Париж да обмажат с гипс дървените части на покривите си. В САЩ през 1872г. е бил изготвен и утвърден закон за борбата с пожарите и  е било създадено бюро за противопожарно застраховане, повод били пожарите възникнали в Чикаго и Бостън.

    Както се вижда от краткия исторически преглед, мерките против пожарите в миналото са приемани инцидентно- обикновено след големи пожари с обществен отзвук.

    Вначалото на ХХI  век не може да се каже, че опасността от пожари е само спомен от миналото, тъй като все още в света ежегодно се регистрират около 6÷7 млн. пожара, при което се дават не по- малко от 50 000 жертви. В този смисъл защитата на сградите и съоръженията от разрушителното действие на огъня, се очертава като съществен момент при проектирането и строителството на жилищни, обществени и промишлени сгради, а така също и на редица промишлени и транспортни съоръжения.

    С присъединяването към Европейския съюз, пред България се поставиха нови изисквания пред осигуряването на висока степен на пожарна и аварйина безопасност при проектирането и строителството на сгради и съоръжения. В Европейски съюз, липсват разработени общи задължителни правила, като всяка държава от има свои изисквания за пожарна безопасност в строителството. Принципните положения, на основата на които България и другите държави членки развиват концепциите си при разработването на нови нормативни документи за осигуряване на пожарна безопасност, са защита на живота и здравето на хората и тяхното имущество и осигуряване на условия за успешни пожарогасителни и аварийно- спасителни действия от специализираните звена за пожарна безопасност.

     На основание чл. 167в, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ, от 05.06.2010г. влиза в сила  НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР.Наредбата отменя Наредба № 2 за противопожарните строително- технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 3 от 1994 г).

/За представената иформация са използвани текстове от Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009г, Строителни изолации (проф. Д. Назърски, София 2004), Пожарна безопасност на сгради(доц. С. Димитров, София, Огнеборец ЕООД, 2ОО4), http://stara-sofia.blogspot.com/ /