Get Adobe Flash player

Честито Рождество Христово и Весела Коледа!

Желаем на всички Вас, наши настоящи и бъдещи професионални партньори, топла и смирена Коледа!
Нека идната 2016 г. бъде осеяна с позитивни емоции и поводи за удовлетвореност от постигнатото!
Екипът на part-pb.net

 

Източник на снимката: http://pro-calendar.com

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

В брой 101 на Държавен вестник от 22.12.2015 г. е публикуван приетия на 10 декември 2015 г., от ХLIІI Народно събрание, Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Измененията касаят участниците в строително инвестиционния процес, разглеждат промяна във функциите на водещия проектант, допустимостта на дейносите в свлачищни райони, промяна в ограниченията към търпимите строежи, сградите в режим на етажна собственост и др.

Промените са съществени, като с пълният им текст може да се запознаете на официалната интернет страница на Държавен вестник:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=99472

 

 

КИИП прие решение за подмяна на печатите за проектантска правоспособност за 2016 г.

Във връзка с прието решение на редовно Общо събрание на КИИП, бе прието да подменят печатите на членовете на камарата, като всеки проектант следва да заплати сума,  равняваща се на 10.20 лв. с ДДС, за подмяната на своя печат.

Плащането на печата може да се комбинира с вноската за членски внос за 2016 г.

Повече информация, можете да получите на http://www.kiip-sofia.com/index.php/bul/component/content/article/58-chlenstvo/539-2016

Изпочник: http://www.kiip.bg

Честит Международен ден на Архитектурата!

Международният ден на архитектурата се отбелязва всеки първи понеделник на месец октомври по решение на XX-та сесия на Международния съюз на архитектите през 1996 година.

Уважаеми колеги Архитекти, eкипът на part-pb.net Ви честити международния ден на Архитектурата!

С пожелания за професионални успехи и творчески заряд!

Честит празник! Честита Независимост!

На днешната дата, преди 107 години, е обявена независимостта на България.
Честита независимост, българи!

Източник на снимката: marica.bg

СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2015 г.

Международната специализирана изложба „Секюрити експо“ (SECURITY EXPO) ще се проведе в рамките на 25 – 28 март 2015 г. в Интер Експо Център, гр. София.Това е единственото събитие в този сектор в България и вече 22 поредни години е място за срещи на бизнеса с изискванията на съвременния човек. То обединява цялата верига производител–инсталатор–краен клиент и е в центъра на индустрията на сигурността и безопасността, осигурявайки най-добрата платформа за представяне на продуктите и технологиите в България.

„Секюрити експо“ обхваща не само традиционните решения за сигурност като пожароизвестяване и пожарогасене, видеонаблюдение и физическа охрана, а и контрол на достъп и биометрични данни, антитероризъм, видеопроследяване, периметрова защита, защита на критичната инфраструктура, аларми, IP мрежи, IT и комуникации, М2М услуги, приложения в областта на сигурността, криптиране, ръководство и управление на риска, безопасност на операциите, сигурност на архитектурата и дизайна, интелигентни сгради, специализирани превозни средства, лични предпазни средства, специално облекло, оборудване за работа на височина и много други.

„Секюрити експо“ ще се проведе паралелно с 15-ото издание на Българска строителна седмица.

За повече информация: http://securityexpo.bg/bg

/Източник:http://securityexpo.bg/bg/

Чести трети март! Честит ден на Свободата!

Днес е националният празник на страната, в който България чества 137 години от Освобождението от турско робство.
Честит национален празник, българи!

Наредба за изменение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

В бр.8 на Държавен вестник от 30 Януари 2015г., бе публикувана Наредба за изменение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, съответно 30.01.2015 г.

Изменението отразява отмяната на Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектитевлизането, влизането в сила на новата Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и промяната в делегирането на отговорностите от МИП на МРРБ.

В меню „Нормативна уредба“ (странично раположено) са на разположение актуалните текстове на Наредба Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и новата Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

„Save the Life“. Управление и контрол при бедствия и аварии. Изложение и конференция за Югоизточна Европа.

„Save the Life“ e първото специализирано събитие в България, което ще изследва добрите практики и ще популяризира наличните технологии за превенция и контрол в условия на бедствия и аварии.

„Save the Life“ ще се проведе в гр. София, Интер Експо Център, 11 – 13 Март 2015 .

Организатор на събитието е Виа Експо.

 

За повече информация: http://viaexpo.com/bg/pages/save-the-life

/източник:http://viaexpo.com/

Посрещаме 2015 г. с нова визия!

С началото на 2015 г. представяме на Вашето внимание напълно обновения ни сайт!

Обновявенето му, освен нова визия, цели да предоставим на Вас – нашите настоящи, а и бъдещи клиенти, полезна информация както за предлаганите от Нас услуги, така за и различните подходи, мерките и новости, в областта на пожарно обезопасяване на строежите.

Обновеният ни сайт е със следната структура:

- Меню „HOME“ – информация, касаеща настъпилите промени в нормативната уредба, събития и новости в областта на пожарната безопасност и пр., имащи отношение към материята;

- Меню „ОБЩО“ – основни моменти от действащата нормативна уредба, касаещи проектите по част „Пожарна безопасност“, „Схемите за евакуация“, „Досиетата по пожарна безопасност“, като основният акцент е върху изискуемостта им. Направен е кратък „Исторически преглед“. Изведена е основна терминология;

- Меню „ПРОЕКТИ“ – систематизирани в табличен вид, проекти изготвени от наша страна;

- Меню “ ЦЕНИ“ – „Офертен лист за 2015″, предлагаща възможност клиента сам да определи ориентировъчна оферта, съобразно заложените критерии;

-  Меню ‘ЗА НАС’ – кратко представяне на предлаганите проектантски услуги;

- Меню „КОНТАКТИ“ – начините за контакт с Нас;

- Меню „OПТИМИЗАЦИЯ“ – представена е услуга, новост по своя характер за Бъглария – оптимизация на вече изготвени проекти, с цел намиране на възможно най – оптималните (както финансово, така и технически) законосъобрани решения.

- Помощни менюта „Нормативна уредба“ и „Полезно“- препратки към действащата нормативна уредба (редовно актуализирани), касаеща пожарното обезопасяване на строежите. Представени са някои от основните подходи за огнезащита на конструкциите.

 

Надяваме се, всеки от Вас да намери полезна информация, която да му бъде отползва в практиката!

 

Поздрави,

екипът на www.part-pb.net